Sıcak Gelişme, Son Dakika
Buradasınız Buradasınız: Anasayfa » Röportaj » Gerekirse kırmızı çizgilerimi kaldırırım | 05 Haziran 2016 Pazar 12:58

Gerekirse kırmızı çizgilerimi kaldırırım

Baba Candır dizisinin Ceylan’ı Melis Tüzüngüç Röportajında bilinmeyenleri anlattı

Melis Tüzüngüç “Kafam ve mantığıma uyan bir rol için kırmızı çizgilerimi kaldırarak her türlü fedakarlığı yaparım” dedi… Yıl­dız Ma­sa­lı'nın İpe­k'­i, Ha­re­m'­in Bal­kı­z'­ı, Ba­bam Sı­nıf­ta Kal­dı'nın Yağ­mu­r'­u, Şim­di On­lar Dü­şün­sü­n'­ün Rey­ha­n'­ı… Me­lis Tü­zün­gü­ç'­ü şim­di de Ba­ba Can­dır ad­lı di­zi­de Cey­lan ka­rak­te­rin­de iz­li­yo­ruz. Tü­zün­gü­ç'­le di­zi­si­ni, he­def­le­ri­ni ve ti­yat­ro aş­kı­nı ko­nuş­tuk.

– Oyun­cu­luk se­rü­ve­nin Yıl­dız Ma­sa­lı'y­la baş­la­dı ve sen he­nüz 16 ya­şın­day­dın… (Gü­lü­yor) 16'sın­da ta­ze­cik bir genç kız­dım oyun­cu ola­rak Yıl­dız Ma­sa­lı'na baş­la­dı­ğım za­man. – Okul?.. Li­se üçün­cü sı­nıf öğ­ren­ci­siy­dim. Haf­ta­da al­tı gün se­ti­ne git­ti­ğim Yıl­dız Ma­sa­lı'n­da oy­na­ma­ya baş­la­dık­tan son­ra oku­lu bı­rak­ma­ya ka­rar ver­dim. – Ne­den? Oyun­cu­luk be­ni çok et­ki­le­di ve oku­la git­ti­ğim za­man as­la ya­pa­ma­ya­ca­ğı­mı an­la­dım. – Eği­tim önem­li de­ğil mi? Önem­li el­bet­te. An­cak eği­ti­mi bı­rak­ma­dım ve açık öğ­re­ti­me de­vam ede­rek, yük­sek not­lar­la de­vam et­tim öğ­ren­ci­li­ğe.

– Ba­ba Can­dır di­zi­si ve Cey­lan ka­rak­te­ri… Di­zi de rol de ar­tık iyi­den iyi­ye otur­du ga­li­ba… Ba­ba Can­dır ve Cey­lan de­ni­lin­ce göz­le­rim par­lı­yor, yü­re­ğim hız­la at­ma­ya baş­lı­yor. Cey­lan ro­lü­nü oku­yun­ca, bu ka­rak­te­ri mut­la­ka ben can­lan­dır­ma­lı­yım de­miş­tim. Cey­la­n'­ın ye­ri ben­de çok özel­dir. – Me­lis Tü­zün­güç de Cey­lan gi­bi ba­ba­cı mı­dır? Ha­yır ben ba­ba­an­ne­ci­yim… – Ni­çin? Doğ­du­ğum­dan be­ri ba­ban­ne ve de­dem­le bü­yü­düm. Ben ba­ba­an­ne­me “An­ne­” di­yor­dum.


Kaynak: Magazin D

ReklamGIF
OKUYUCU YORUMLARI (0)
Bu habere daha önce yorum yapılmamıştır.
İlk yorum yapan siz olun!

Ad Soyad:

Yorum:

ReklamGIF
GÜNÜN GELİŞMELERİ
ANKET
FACEBOOK