Sıcak Gelişme, Son Dakika
Buradasınız Buradasınız: Anasayfa » Magazin » Tuğçe Kurşunoğlu aldığı tepkilerden memnun | 14 Şubat 2016 Pazar 23:38

Tuğçe Kurşunoğlu aldığı tepkilerden memnun

"Ye­ter" dizisinin kötü karakteri Tuğ­çe Kur­şu­noğ­lu, Pe­lin Ka­ra­han’ın hay­ran­la­rı ta­ra­fın­dan ölüm­le teh­dit edil­di­ği­ni açık­la­dı. Kur­şu­noğ­lu teh­dit­ler­den mem­nun ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ye­ter di­zi­sin­de­ki ro­lü­nüz­den bi­raz bah­se­der mi­si­niz?  Eb­ru gö­zü ka­ra bir ka­rak­ter. Ya­pa­ma­ya­ca­ğı hiç­bir şey yok.  Ölü­mün kı­yı­sın­dan dön­müş ve ha­yat­ta her şey ona hak gö­rü­nü­yor. Sap­lan­tı­lı bir aşık.   Ben­zer yan­la­rı­nız var mı?  Eb­ru ba­na gö­re çok da­ha ce­sur. Ben o ka­dar ce­sur bir ka­dın de­ği­lim. Eb­ru’nun sı­nır­la­rı yok. Ben da­ha de­tay­cı, da­ha sı­nır­la­rı olan, so­ru so­ran bir in­sa­nım. Eb­ru sor­gu­suz su­al­siz kar­şı­sın­da­ki ada­ma ita­at eden bir tip, ben bi­raz da­ha dik ka­fa­lı­yım o ko­nu­da.  Di­zi­de rol ica­bı kam­yon­cu Tu­ran ol­du­nuz, er­kek ol­mak zor­la­dı mı?  Kam­yo­na bininp inmek bi­le be­nim için zor­du. Ses to­nu­nu ayar­la­dım ama yü­rü­yü­şüm tam of­sayt­tı.

Ba­cak­la­rı­mı dol­dur­ma­ya ça­lış­tı­lar ama ol­ma­dı. Ay­na­ya bak­tı­ğım­da ken­di­mi çok çir­kin his­se­di­yor­dum. Set bit­ti­ğin­de mak­yö­ze ‘Ha­di be­ni gü­zel­leş­ti­rin’ di­yo­rum.  Bu­gü­ne ka­dar yap­tı­ğı­nız en ce­sur ha­re­ket ney­di?  İs­tan­bul’a yer­leş­mek. Be­ni bu­ra­ya çe­ken hiç kim­se yok­tu. Sa­de­ce işi­me olan aş­kım var­dı. Ha­ya­limin pe­şin­den tek ba­şı­na İs­tan­bul’a gel­dim. Bu be­nim için bü­yük bir ce­sa­ret­ti.  Si­zi sos­yal med­ya­da çok gü­zel bu­lan­lar ol­du­ğu gi­bi eleş­ti­ri­len­ler­ de var.  Eleş­ti­ri­ye açı­ğım. Her­kes her şe­yi be­ğen­mek zo­run­da de­ğil so­nuç­ta. Öz­gür dü­şün­ce­ye say­gım var ama her şe­yin bir sı­nır var ta­bi­i ki.  Hayatta hiç ka­zık ye­di­niz mi?  Ar­ka­daş­lık­la­ra te­miz, saf baş­lı­yor­sun ama bir sü­re son­ra ya­şa­dı­ğın şey­ler se­ni yıp­ra­tı­yor ve da­ha ted­bir­li olu­yor­sun, yo­ğur­du üf­le­ye­rek yi­yor­sun. O ka­dar ko­ca yü­rek­li ola­mı­yor­sun.  Bursa’dan kalkıp İs­tan­bul’a ilk gel­di­ği­niz­de zor­lan­dı­nız mı?  Rek­lam­cı­lı­ğı ka­za­nıp gel­dim. O sü­reç­te hem ça­lış­mak hem de okul ha­ya­tı be­ni çok zor­la­dı.

Bil­me­di­ğim, bü­yük bir yer. Çok ür­kü­tü­cüy­dü. Şe­hir ef­sa­ne­si çok var­dı. Gör­dü­ğü­müz ha­ber­ler te­dir­gin edi­yor­du.  En çok ne si­zi te­dir­gin edi­yor­du?  İlk gel­di­ğim­de Ka­ğıt­ha­ne’de kö­tü bir yer­de otu­ru­yo­rum. Evi­me gi­rer­ken çok te­dir­gin­dim. İn­şa­at ha­lin­de bir yer­di. Ken­di mahallem­de di­ken üze­rin­de yü­rü­yor­dum. Her gün olay var­dı. İşe gi­der­ken gaz al­tın­da ka­lı­yor­dum. Best Of Bur­sa' ad­lı gü­zel­lik ya­rış­ma­sı­na 16 ya­şın­da ka­tı­lıp gü­zel­lik ta­cı tak­mı­şsı­nız ama son­ra­sın­da ade­ta lin­ce uğ­ra­mış­sı­nız...  Gü­zel bir so­nuç al­dım ama eleş­ti­ri­ler o yön­de ol­ma­dı. Çok sı­kın­tı ya­şa­dım o dö­nem. Psi­ko­lo­ji­mi bo­zul­du. 2 ay psi­ko­lo­jik des­tek al­dım. Ai­lem des­tek ver­me­sey­di psi­ko­lo­jik an­lam­da be­nim için çok da­ha kö­tü olur­du, kal­dır­a-maz­dım. Ço­cu­ktum ve çok bil­gim da­hi­lin­de olan şey­ler de­ğil­di.


Kaynak: Magazin D

ReklamGIF
OKUYUCU YORUMLARI (0)
Bu habere daha önce yorum yapılmamıştır.
İlk yorum yapan siz olun!

Ad Soyad:

Yorum:

ReklamGIF
GÜNÜN GELİŞMELERİ
ANKET
FACEBOOK