Sıcak Gelişme, Son Dakika
Buradasınız Buradasınız: Anasayfa » Magazin » Suna Yıldızoğlu: "Yasemin benim gençlik sırrım" | 09 Mayıs 2016 Pazartesi 07:33

Suna Yıldızoğlu: "Yasemin benim gençlik sırrım"

Avus­tral­ya, İn­gil­te­re ve Tür­ki­ye üç­ge­ni ara­sın­da ye­ti­şen, ar­dın­dan gü­zel­li­ği, ma­sum yü­zü ve ye­te­ne­ğiy­le kı­sa sü­re­de tıp­kı an­ne­si gi­bi Tür­ki­ye'de yıl­dı­zı par­la­yan Ya­se­min Al­len ve Su­na Yıl­dı­zoğ­lu'ndan özel açıklamalar...

– Bu­gün­le il­gi­li ne­ler söy­le­mek is­ter­si­niz?  Ya­se­min Al­len: An­ne­me olan sev­gi­mi sa­de­ce An­ne­ler Gü­nü'n­de de­ğil, yı­lın her gü­nü ona his­set­ti­ri­yo­rum. O be­nim kıy­met­lim. Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Ya­se­min ge­nel­de duy­gu­la­rı­nı çok sık di­le ge­tir­mez. Bu ve­si­ley­le be­nim­le il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni öğ­ren­miş ol­dum, mut­lu ol­dum.  – Ya­se­mi­n'­in he­di­ye­si ne ola­cak aca­ba?

Ya­se­min Al­len: Onu An­ne­ler Gü­nü'n­de öpü­cük­le­re bo­ğa­ca­ğım (gü­lü­yor). Her bi­ri yüz mil­yon de­ğe­rin­de. Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Yüz mil­yon ster­lin mi, li­ra mı?  – Bir­bi­ri­ni­zi çok iyi ta­mam­lı­yor­su­nuz… Ya­se­min Al­len: Biz an­ne kız değil, iki ar­ka­daş gibiyiz. Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Ya­se­min benim genç­lik sır­rım­dır, onun­la genç ka­lı­yo­rum.  – Ge­le­lim 46 Yok Ola­n dizisine.

Söz Ya­se­mi­n'­in… Ya­se­min Al­len: Ge­çen yıl Lon­dra'day­dım. Hem bi­raz din­len­mek hem de kurs­lar için. Son­ra 46'nın tek­li­fi gel­di. Ser­dar Aka­r'­ın yö­net­ti­ği, Er­dal Be­şik­çi­oğ­lu'nun Me­lis Bir­ka­n'­ın oy­na­dı­ğı bu di­zi­de ol­mak be­ni çok mut­lu et­ti. Ko­şa­rak gel­dim İs­tan­bu­l'­a.  

– Se­lin ka­rak­te­ri farklı… Ya­se­min Al­len: Ba­na ben­ziyor. Se­li­n'­le çok iyi bağ­daş­tık, an­laş­tık. Çok mutluyum.  – An­nenin ise mutluluktan göz­le­ri ışıl­dı­yor. Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Kı­zım­la ay­nı di­zi mut­luluk veriyor..  

– Ya­se­mi­n'­in oyun­cu­lu­ğuy­la il­gi­li neler söylersin? Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Oyun­cu­luk ta­ma­men Ya­se­mi­n'­in ken­di se­çi­mi ol­du. An­cak sa­mi­mi­yet­le şu­nu söy­le­ye­bi­li­rim, Ya­se­min ba­şa­rı­lı ola­ma­say­dı oyun­cu ol­ma­sı­na as­la izin ver­mez­dim (Gü­lü­yor).  Tacize tecavüze indirim olamaz  

– Kı­zın­la ar­ka­daş gi­bi­sin… Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Ya­se­mi­n'­e ‘S­tres­li ve üzün­tü­lü olun­ca ba­na ge­l' de­rim. Onun sı­ğı­na­ca­ğı tek li­man be­nim. Za­ma­nın­da sa­nat dün­ya­sın­da be­nim li­ma­nım yoktu.  

– Di­zi­de ah­lak po­li­si­ni oy­nu­yor­sun. Tür­ki­ye'de ka­dın ci­na­yet­le­ri sürüyor. Ya­se­min Al­len: Ne ya­zık ki en acı­sı ta­ci­zi ya­pan, te­ca­vüz­de bu­lu­nan, ka­rı­sı­nı, sev­gi­li­si­ni öl­dü­ren adam­la­ra mah­ke­me ta­ra­fın­dan iyi hal in­di­rim­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı. Su­na Yıl­dı­zoğ­lu: Son dö­nem­ler­de so­ka­ğa çık­mak içim­den gel­mi­yor. Çün­kü so­kak­lar ve cad­de­ler kö­tü ener­ji­ler­le do­lu.


Kaynak: Magazin D

ReklamGIF
OKUYUCU YORUMLARI (0)
Bu habere daha önce yorum yapılmamıştır.
İlk yorum yapan siz olun!

Ad Soyad:

Yorum:

ReklamGIF
GÜNÜN GELİŞMELERİ
ANKET
FACEBOOK