Sıcak Gelişme, Son Dakika
Buradasınız Buradasınız: Anasayfa » Kültür-Sanat » Nefise Karatay'ın kitabı çıkıyor! | 05 Temmuz 2015 Pazar 11:41

Nefise Karatay'ın kitabı çıkıyor!

Kızını kucağına almak için gün sayan Nefise Karatay, hamilelik sürecinde yaşadıklarını günü gününe kaleme aldığını söyledi. Ünlü sunucu, tuttuğu günlüğü yayınlayıp anne adaylarına rehber olmak istediğini açıkladı.

 8,5 ay­lık ha­mi­le ol­ma­sı­na rağ­men form­da gö­rün­tü­süy­le her­ke­si şa­şır­tan Ne­fi­se Ka­ra­tay, ha­mi­le­lik sü­re­ci­ni gün­lük tu­ta­rak ka­le­me al­dı­ğı­nı söy­le­di.

Gün­lü­ğün­de  ha­mi­le­li­ği bo­yun­ca ya­şa­dık­la­rı­nı ve na­sıl form­da kal­dı­ğı­nı da ay­rın­tı­la­rıy­la yaz­dı­ğı­nı be­lir­ten ün­lü su­nu­cu, “Hem an­ne aday­la­rı­na reh­ber ol­mak hem de kı­zı­ma ha­tı­ra ol­sun di­ye yaz­dık­la­rı­mı ki­tap ola­rak ya­yın­la­mak is­ti­yo­ru­m” de­di.

AB­D’­de doğum yapanları eleştirdi

Do­ğa­cak kı­zı­na Ma­ya is­mi­ni ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­ten Ka­ra­tay, do­ğu­mu Tür­ki­ye­’de ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di.

ABD'de do­ğum ya­pan ün­lü­le­ri eleş­ti­ren ün­lü su­nu­cu, “Ben­ce yurt­dı­şın­da do­ğum yap­mak çok ge­rek­siz. Ame­ri­ka­’da­ki­ne na­za­ran Tür­ki­ye­’de da­ha iyi şart­la­rın ve has­ta­ne­le­rin ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. Önem­li olan ra­hat bir do­ğum yap­mak.

Ai­lem dost­la­rım ya­nım­da ol­du­ğun­da ben da­ha mut­lu olu­yo­rum. Kı­zı­mın il­la Ame­ri­kan va­tan­da­şı ol­ma­sı şart de­ği­l”
de­di.


Kaynak: Magazin D

ReklamGIF
etiketler İlgili Etiketler
ÖNCEKİ HABER
OKUYUCU YORUMLARI (0)
Bu habere daha önce yorum yapılmamıştır.
İlk yorum yapan siz olun!

Ad Soyad:

Yorum:

ReklamGIF
GÜNÜN GELİŞMELERİ
ANKET
FACEBOOK